Hankintalaki – uhasta mahdollisuudeksi

Eduskunnassa on parhaillaan käsittelyssä hankintalain uudistus. Kyseessä on iso kokonaisuus, jonka selvitysten teko aloitettiin jo vuonna 2013. Uudistuksessa muutetaan julkisten hankintojen kilpailuttamisia koskevaa lainsäädäntöä. Laki on tekninen ja antaa selkeämmät ja yksinkertaisemmat menettelyohjeet julkisista hankinnoista tavoitteena tehostaa julkisten varojen käyttöä. Hankinnassa laatutekijöiden ohella ympäristö- ja sosiaaliset näkökohdat on mahdollisuus huomioida hinnan ohella. Laki parantaa korruption ehkäisyä ja valvontaa.

Uudessa laissa on ehdotettu muutoksia kansallisiin kynnysarvoihin koskien hankintojen kilpailutustarvetta. Tavara- ja palveluhankintojen kansallinen kynnysarvo on tarkoitus nostaa 30 000 eurosta 60 000 euroon. Sosiaali- ja terveyspalveluhankinnoissa raja nostetaan 100 000 eurosta 400 000 euroon. Palveluiden hankinnassa kynnysarvo nousee 500 000 euroon.

Myös kritiikkiä on esitetty. Suurimmaksi osaksi se kohdistunut vammaispalveluihin ja niiden tiheään kilpailuttamiseen, vammaiset uhkaavat joutua huutolaisen asemaan. Olin alkukuusta paneelissa kehitysvammajärjestöjen mielenilmauksessa Helsingissä. Siinä toivottiin, että uudesta hankintalaista irrotettaisiin vammaisten palvelut. Lakiehdotuksessa edellytetään, että kunnan on kuultava vammaista itseään. Mutta kuka takaa, että kuulemisella on vaikutusta kunnan viranhaltijan hankintapäätöksen tekoon?  Kilpailutus voi koskea nytkin vain uusia palvelusopimuksia, mikäli kunnan viranomainen näin päättää.

Hankintalakiehdotuksessa on kirjoitettu myös selkeästi, että pitkäkestoisia hoitosuhteita koskevissa hankinnoissa olisi pyrittävä määrittämään sopimuksen kesto ja muut ehdot siten, että sopimuksesta ei muodostu kohtuuttomia tai epätarkoituksenmukaisia seurauksia palvelujen asiakkaille. Hankintalainsäädäntö ei myöskään aseta rajoituksia sopimusten pituudelle, vaan esimerkiksi toistaiseksi voimassa olevien sopimusten tekeminen on useimmissa tilanteissa lain mukaan mahdollista.

Vammaisten palveluiden hankinnan osalta tavoitteena tulisi olla joidenkin Euroopan maiden menettely, tuottamiseen ei sovelleta hankintalainsäädäntöä.  Tällöin viranomainen myöntää vammaisten palvelujen tuotantoyksikölle laatukriteerien perusteella toimiluvan. Vammainen valitsee itse palvelun tuottajan toimiluvan saaneista palvelun tuottajista. Tämänkaltaista palvelun tuottajan laatuun ja tuotantokykyyn perustuvaa menettelyä on suunniteltu sote-palveluiden tuotannossa kansalaisen valinnanvapauden piirissä olevissa palveluissa. Toinen vaihtoehtoinen malli voisi olla palveluseteli ja myöhemmin henkilökohtainen budjetointi, mitkä johtavat samaan toiminalliseen tulokseen.

Taloudelliset uhat kohdistuvat kunnallisille jäte- ja ruokahuolto- sekä työterveyssektoreille sidosyksikkösäännöstä johtuen. EU-direktiivi mahdollistaa sidosyksikön ulkopuolisen myynnin 20 % saakka. Eli 80 % liikevaihdosta tulee tuottaa palveluja yhtiön omistajille, tai sellaisille sidosyksiköille, jotka rinnastetaan omistajiksi. Hallitus esittää rajan laskemista viiteen prosenttiin. Toteutuessaan esitys vaikeuttaa kunnallisen jätehuollon toimintaa. Päijät-Hämeen Jätehuolto Oy on investoinut uuteen materiaalikierrätystä lisävään käsittelylaitokseen, jonka jätevirrasta 15 % on markkinaehtoista jätettä. Tämän jätevirran poisjäänti romahduttaa laitoksen kannattavuuden. Myös päijäthämäläisen Työterveys Wellamon mukaan hyvin todennäköisesti asiakkaina olevien pienten yrittäjien ja maatalousyrittäjien työterveydenhuollon menot kasvaisivat, kun yhtiö ei kykenisi enää ylläpitämään yhtä laajaa toimipisteverkostoa.

Kiitostakin on kuulunut. Lakiesitys sisältää muun muassa velvollisuuden jakaa kilpailutuksia osiin. Suomen Yrittäjien keskusjärjestö on toiveikas, että uusi laki parantaa markkinoiden toimivuutta ja toteuttaa hyvin EU:n asettamaa tavoitetta parantaa pk-yritysten mahdollisuuksia päästä mukaan julkisiin hankintoihin. Lakiesitys onkin siis kompromissien hakemista eri toimijoiden välillä, tavoitteena on löytää nykytilannetta parempi kokonaisvaltainen ratkaisu.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *