Eduskuntavaalit 2015

Vastuunotto

Oma vastuu, arvot ja asenne muodostavat hyvinvointiyhteiskunnan.

 • arvot muodostavat päivittäisen tekemisemme ja päätöksentekomme perustan
 • hyvinvointimme pohjautuu hyviin ja monipuolisiin kouluttautumisen mahdollisuuksiin
 • inhimillisen elämän, kestävän talouden ja realistisen luontosuhteen ovat tasapainossa
  • inhimillinen elämä on vastuutamme itsestämme, läheistämme, lähiyhteisöstä ja niistä, jotka eivät kykene pitämään huolta itsestään
  • kestävä talous on kohtuuden ekonomiaa ja ylipolvista vastuutamme talouden hoitamisesta
  • realistinen luontosuhde on kestävä suhteemme luontoon, emme kuluta sitä enempää kuin luonto itse ehtii uusiutua
 • hyödynnetään Päijät-Hämeessä kehitettyjä terveydenedistämisen ja -hoidon malleja kansalaisten hyvinvoinnissa – otetaan käyttöön itselle sopivat elämäntapamuutokset
 • menestyneiden tulee antaa erityisen suuri tiedollinen ja taidollinen panos sen eteen, että Suomi menestyy jatkossakin

Huolenpito

Yhteiskunnan tehtävänä on auttaa siinä vaiheessa, kun kaikki ei mene niin kuin pitäisi.

 • erityisen tärkeätä on lasten ja nuorten syrjäytymisen ehkäisy – heissä on tulevaisuutemme
 • maassamme on 110 000 syrjäytymisvaarassa olevaa alle 30 vuotiasta nuorta – heillä on oikeus koulutukseen ja työelämään
 • vahvistetaan paikallista ja alueellista päätösvaltaa koulutuspaikoista ja koulutuksen sisällöistä ja lisätään koulutuksen järjestäjien sekä yritysten välistä yhteistyötä
 • uudistetaan perusopetuksen koulupäiviä ja oppimistapoja lisäämällä liikuntaa ja ottamalla käyttöön mobiilit oppimisympäristöt – mahdollistetaan verkostomainen toiminta lukio ja toisen asteen koulutuksessa
 • toteutetaan sosiaali- ja terveyspalvelujen uudistaminen kansalaislähtöisesti. Tarvittavat palvelut tuotetaan laadukkaasti ja kustannustehokkaasti – kansalaisia tuetaan osallistumisessa omaan hoitoonsa ja kuntonsa ylläpitoon.
 • kunnan sekä sosiaali- ja terveydenhuollon toimijoiden tulee sopia työnjaosta terveyden edistämisessä ja liikuntapaikkojen tarjoamisessa kansalaisille, ennaltaehkäisevästä työstä perheissä, päivähoidossa, kouluissa, työpaikoilla ja ikääntyneiden toiminnoissa
 • kotona asuminen mahdollistetaan tarvittaessa julkisen sektorin palveluja täydentävän yksityisen ja kolmannen sektorin palvelujen turvin
 • kehitetään ennaltaehkäisevää ja sairauslähtöistä kuntoutusta tukemaan kansalaisen omaehtoista ja läheisten avulla selviämistä omassa kodissaan
 • palautetaan perheiden kotipalvelut ja parannetaan tiedon liikkumista eri toimijoiden välillä lasten ja nuorten asioissa, näin tuetaan perheitä selviämään arjessaan
 • Päijät-Hämeessä sosiaali- ja terveyspalvelut suunnitellaan ja toteutetaan alueellisesti jakautuneen julkisen palveluntuottajan toimesta – tämä varmistaa alueellisten voimavarojen kansalaislähtöisen ja tehokkaan käytön
 • yksinasuvien tuki- ja verotuskohtelua tasa-arvoistetaan muiden kansalaisten kanssa

Talouskasvu

Työllisyyden ja talouden kasvun turvaaminen luovat pohjan vakaalle elämälle

 • verotusta on kehitettävä yrittämistä ja työntekoa kannustavaksi
 • tuetaan työllistäviä pieniä ja keskisuuria yrityksiä byrokratiaa vähentämällä ja helpotetaan yritystoiminnan aloittamista ja yritysten investointeja veropoliittisin keinoin
 • helpotetaan ja puretaan lupakäytäntöjä yrittämisessä, investoinneissa, kolmannen sektorin toiminnassa, maataloudessa, asumisessa ja maankäytössä
 • yrittäjän/maanviljelijän perintöveromenettelyä uudistetaan yrittäjyyttä tukevaksi
 • maakunnan teollisuus hyödyntää nykyistä enemmän alueen ympäristöteknologian ja muotoilun korkeakoulujen osaamista
 • maakunnalle luodaan edellytykset kasvaa biotalouden kehittämisen ja tuotannon ydinalueeksi
 • päätieverkon ja erityisesti perustieverkon rapautumisen estäminen ja korjausvelan hoito tukevat maaseudun pysyvää ja loma-asutusta sekä entistä raskaammalla kalustolla tapahtuvia kuljetuksia
 • panostetaan uusiutuvan energian käyttöön energiantuotannossa – samalla syntyy uutta yrittäjyyttä
 • tuetaan maaseudun elinvoimaisuutta vahvalla maaseutu- ja kehittämispolitiikalla, monipuolisen yrittäjyyden mahdollistamisella sekä tietoverkkojen ja liikenneyhteyksien kehittämisellä
 • suomalaisten ruokahuolto on omissa käsissämme – lähiruuan käyttöä on lisättävä ensisijaisesti julkisella sektorilla

Julkinen talous

Julkisen talouden hoito hyödyttää meitä kaikkia ja jokaisen panosta tarvitaan yhteiseen onnistumiseen.

 • kansalaisten kokonaisveroaste ei saa nousta ja velaksi elämiseen täytyy saada muutos
 • julkinen taloutemme on tehoton ja kaipaa leikkauksia – ne toteutetaan siten, että huonompiosaisten elämisen edellytykset eivät vaarannu
 • kuntien tehtävien määrää ei saa lisätä ja kuntien valtiolta saama rahoitus vastaa tehtävien määrää ja laatua
 • selvitetään mahdollisen väliportaanhallinnon vaikutukset kuntien ja maakuntien kokoisten hallintoalueiden keskinäiseen tehtäväjakoon, byrokratian purkuun ja hallintokustannuksiin
 • sosiaali- ja terveyspalvelujen rahoitus uudistetaan monikanavaisesta rahoituksesta kohti yksikanavaisuutta – tukee kansalaisten yhdenvertaisuutta saada palveluja
 • sosiaali- ja terveydenhuollon tietojärjestelmien kansallisella yhdenmukaistamisella ja kansalaisasioinnin mahdollistamisella edistetään kansalaisen osallistumista omaan hoitoonsa sekä parannetaan julkisen talouden palvelukykyä ja tuottavuutta
 • Suomi on julkisen sektorin johtamisen, tietojärjestelmien hyödyntämisen ja uusien toimintatapojen kokeilujen mallimaa.